การประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยการประชุมครั้งนี้มี นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หัวแผนกวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการวัดผลและประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป