ตรวจประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ตรวจประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายอนุพันธ์ จารุพงษ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และนายชนะ สิทธิประภา ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ณ ห้องเรียนทฤษฎี ชั้น ๒ อาคาร ๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายชุมสันติ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เป็นประธานกรรมการประเมิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันฯ ให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป