สอจ.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม Youtube และ Tiktok

สอจ.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม Youtube และ Tiktok

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษา บนแพลตฟอร์ม Youtube และTiKTok ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวรายงาน โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสรรพสิทธิ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอดสู่ครู บุคลากร และนักศึกษาอาชีวศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาที่ดีต่อไป