จุดคัดกรองเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID 19 (โควิด19)

จุดคัดกรองเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID 19 (โควิด19)