หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ฯลฯ รุ่นที่ ๒

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ฯลฯ รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางศิรินณา ดอนชัย หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี นายณภัทร คูหาปัญญา ที่ปรึกษาบริษัทถังอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม โดยมี คณะครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีปิดและรับมอบเกียรติบัตรอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านคลาวด์แพลตฟอร์ม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป