การประชุมคณะกรรมการ Quality Assurance Organization

การประชุมคณะกรรมการ Quality Assurance Organization

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้)
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ Quality Assurance Organization ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอากาศยาน และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ปรึกษาหารือและชี้แจงการทบทวนคู่มือระบบบริหารคุณภาพของประกันอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization ๙๐๐๑-๒๐๑๕) ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือองค์กรในระดับสากล ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ CAAT ( The Civil Aviation Authority of Thailand) ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต่อไป