พิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

พิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมแผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง หัวหน้าแผนกวิชาโยธา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโยธา เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยสื่อการสอนที่แปลกใหม่ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป