แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทดสอบระบบ Digital Testing

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทดสอบระบบ Digital Testing

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นางพนิดา องค์สวัสดิ์หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทดสอบระบบ Digital Testing สำหรับเตรียมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้อง ๓๒๕ และห้อง ๓๓๔ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป