การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดอุบลราชธานีให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
#PRสอจอุบลฯ