การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ 2/2564

การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่องการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ 2/2564
เนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางปกติเป็นรูปแบบ Online ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น