ประกาศการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 15 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 15 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่15 ภาคเรียนที่ 2/2564 เนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางปกติ เป็นรูปแบบ Online ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น