พิธีเปิดการแข่งขันทักษะการปรับค่าแรงบิดและการห้ามลวดเพื่อความปลอดภัย สาขาวิชาช่างอากาศยาน ทักษะช่างอากาศยาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะการปรับค่าแรงบิดและการห้ามลวดเพื่อความปลอดภัย สาขาวิชาช่างอากาศยาน ทักษะช่างอากาศยาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะการปรับค่าแรงบิดและการห้ามลวดเพื่อความปลอดภัย สาขาวิชาช่างอากาศยาน ทักษะช่างอากาศยาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ณ อาคารเรียนปริญญาตรี ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีดี เกตุทอง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการดำเนินการแข่งขันในครั้งนี้ มี ๖ วิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะด้านช่างอากาศยานตามมาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการเรียนนำไปสู่การปฏิบัติจริง และเพื่อเป็นการเผยแพร่สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ