แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูวิลาสกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง เจ้าอาวาสวัดหลวง และ พระครูสังฆภารพิสิฐ รองเจ้าอาวาสวัดหลวง พระวิทยากร มาให้การเทศนาธรรมอบรมสั่งสอนแก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ