พิธีลงนาม MOU เทคนิคอุบลฯ และ SNC Former

พิธีลงนาม MOU เทคนิคอุบลฯ และ SNC Former

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมนายวิเชียร กำทอง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมพิธีลงนามประสานความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ระหว่างภาคอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาบุคลากรและการศึกษาภาคอุตสาหกรรม ต่อยอดความสำเร็จ รองรับ EEC Industry (โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ ๔.๐ ) การลงนามดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จังหวัดชลบุรี