โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่ ๒

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่ ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโดยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๒ ท่านได้แก่ ดร.วิไลวรรณ พรมสีใหม่ และ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จำนวน ๑ ท่าน คือ นางณชิตา เถาว์โท ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนต่อไป