ประกาศรายชื่อนักเรียน – นักศึกษา พ้นสภาพ กรณีที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ประกาศรายชื่อนักเรียน – นักศึกษา พ้นสภาพ กรณีที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ประกาศรายชื่อนักเรียน – นักศึกษา พ้นสภาพ กรณีที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด