สอจ.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

สอจ.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการขอรับและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนดต่อไป