ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเนียน นักศึกษาอาชีวศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติมรอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเนียน นักศึกษาอาชีวศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติมรอบที่ 2