การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมในอุตสาหกรรมทำความเย็นธรรมชาติ( Natural Refrigerant) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กองทุน CIF

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมในอุตสาหกรรมทำความเย็นธรรมชาติ( Natural Refrigerant) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กองทุน CIF

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายจำรัส ชนะสิงห์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายภาสกร ศรีขาว และนายเอกฉัตร พลรัตน์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมในอุตสาหกรรมทำความเย็นธรรมชาติ( Natural Refrigerant) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กองทุน CIF ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อรายงานความก้าวหน้าการติดตั้งครุภัณฑ์และร่วมกันวางแผนการอบรมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมทำความเย็นธรรมชาติ
#PRวทอุบลฯ