โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรีสะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด ดำเนินการโดย งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๓ ท่าน คือ ๑. นายวสวรรธน์ พวงพรศรี กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเอี่ยมบูรพา ให้เกียรติบรรยายเรื่อง แหล่งเงินทุน และการเขียนแผนธุรกิจ ในช่วงเช้า ๒. นายชนินทร์ สุธรรมวิจิตร เจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มและโครงการบ้านจัดสรร ให้เกียรติบรรยายเรื่อง แนวทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ในช่วงบ่าย ของวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ ๓. อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติบรรยายเรื่อง ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้มี นางสุภาพร ไชยชนะ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียง