การตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พ.ศ.2565

การตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พ.ศ.2565

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ร่วมต้อนรับ ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ และคณะ ในโอกาสที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้อง Cnc อาคาร ๖ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดการศึกษาต่อไป