ประกาศให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ทุกแผนกวิชา ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงิน ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และรับเงิน เรียนฟรี 15 ปี

ประกาศให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ทุกแผนกวิชา ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงิน ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และรับเงิน เรียนฟรี 15 ปี

ประกาศจากงานการเงิน
ให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ทุกแผนกวิชา ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงิน
ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เพื่อกรอกข้อมูล และรับเงิน เรียนฟรี 15 ปี ตามตารางที่แนบมานี้