การประชุมคณะกรรมการการ บริหารจัดการโรงอาหาร

การประชุมคณะกรรมการการ บริหารจัดการโรงอาหาร

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการ บริหารจัดการโรงอาหาร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า โดยมีหัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อกำหนดนโยบายการปรับปรุงโรงอาหารให้ได้มาตรฐาน ข้อตกลงในการต่อสัญญา และการดูแลระบบสุขาพิบาล สิ่งแวดล้อมของโรงอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ต่อไป