รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเข้านิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเข้านิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้านิเทศนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ได้ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างอากาศยาน MRO ณ สนามบินดอนเมือง ในการนี้ได้พบปะกับนักศึกษา และครูผู้ควบคุม นายสุรพงศ์ กันตบุตร ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน ที่นำนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ ณ ฝ่ายช่างการบินไทยดอนเมือง ทั้งนี้เพื่อนิเทศติดตาม และประเมินผลระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับครูฝึกในสถานประกอบการต่อไป