แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทั้ง ๕ รายการ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ฯ

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทั้ง ๕ รายการ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ฯ

วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นำตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทั้ง ๕ รายการ ได้แก่ ๑.ทักษะงานยานยนต์ดีเซล (ปวส.) ๒.ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ (ปวช./ปวส.) ๓.ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน (ปวส.) ๔.ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า (ปวช./ปวส.) และ๕.ทักษะงานจักรยานยนต์ (ปวช.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง “การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ปวช.)” นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง