ประกาศ ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 นำรูปถ่ายขาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ มาส่งที่งานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 นำรูปถ่ายขาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ มาส่งที่งานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศจากงานทะเบียน
ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565
นำรูปถ่ายขาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ มาส่งที่งานทะเบียน
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566