รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปวช.1

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปวช.1

ประกาศจากงานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ปวช.1