ประชุมเตรียมความพร้อม เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมเตรียมความพร้อม เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ แนวทางในการดำเนินงาน การประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี