หมวดวิชาภาษไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมและประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย (รักการอ่าน กล่าวสุนทรพจน์ เล่านิทานพื้นบ้าน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

หมวดวิชาภาษไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมและประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย (รักการอ่าน กล่าวสุนทรพจน์ เล่านิทานพื้นบ้าน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย (รักการอ่าน กล่าวสุนทรพจน์ เล่านิทานพื้นบ้าน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง ในการนี้มี นางณชิตา เถาว์โท ครูหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีนายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นายณัฐพล เทพมา หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการอ่านออกเสียง การสื่อสาร การเล่าเรื่องราว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความตระหนักในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนระดับหน่วยต่อไป