การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 ตุลาคม – วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางธนาคารกรุงไทย
** นักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ให้รีบดำเนินการ
ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565