บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และนางสาวชญานันทน์ หอมจิตร ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนายวีรภัทร พันธุ์จันทร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ณ คลังน้ำมันอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ โดยทาง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้แก่นักศึกษาที่เผ่านการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งนายวีรภัทร พันธุ์จันทร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด