เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บบริษัทเหรียญทองการพิมพ์ จำกัด, บริษัทซี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บบริษัทเหรียญทองการพิมพ์ จำกัด, บริษัทซี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ นายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และนายชนะ สิทธิประภา ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับบริษัทเหรียญทองการพิมพ์ จำกัด, บริษัทซี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด และบริษัทดับบลิวแอนด์เอส เมทัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะวิชาชีพ ตามสมรรถนะของหลักสูตร ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งระบบทวิภาคีและระบบปกติ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีระเบียบวินัยในด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการได้อีกด้วย