การจัดสอบแข่งขันภาค ค สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การจัดสอบแข่งขันภาค ค สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ภาค คความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการสนามสอบ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นรองผู้อำนวยการสนามสอบ ซึ่งสนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน ๘๑๒ คน มาสอบ ๕๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๓ ขาดสอบ ๒๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๗ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะประกาศผลสอบแข่งขันให้ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ http://vec.go.th ต่อไป

ทางเว็บไซต์ http://vec.go.th ต่อไป