บริษัท เอส เอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่เข้ามาแนะแนวการฝึกงาน การทำงาน

บริษัท เอส เอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่เข้ามาแนะแนวการฝึกงาน การทำงาน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล และครูแผนกวิชาเครื่องกล ให้การต้อนรับ นายสุพจน์ ตั้งพิพัฒไพรี กรรมการผู้จัดการ นายศุภาวุฒิ รติวิวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร นายประเทือง น้อยอาษา ผู้จัดการแผนกบุคคลฯ นางสาวจารุวรรณ วุฒิประดิษฐ ผู้จัดการแผนกบุคคลฯ และนางสาวขนิษฐา สุวรรณผา หัวหน้าฝึกอบรม จากบริษัท เอส เอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่เข้ามาแนะแนวการฝึกงาน การทำงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ ๑.ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ (AUTO) ๒.ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า (PART) ๓.ผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) และ ๔.การดำเนินงานอื่นๆ (OTHER) เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์ และกำลังขยายธุรกิจทางด้าน EV รถยนต์ไฟฟ้า