ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)
ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2565 – 16 พฤษภาคม 2565
ผ่านทางระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://www.admission.utc.ac.th
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังเอกสารแนบท้ายประกาศ