ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีการศึกษา 2/2563 (รับเงินเรียนฟรี เฉพาะ ปวช.1-3) #กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนติดต่อสอบถามขอบคุณครับ