แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดระยะเวาลการยื่อนผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี