การประชุมและเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ผลผลิตระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประชุมและเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ผลผลิตระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางอรทัย ซาเสน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ พร้อมด้วย นายชนะ สุทธิประภา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เข้าร่วมการประชุมและเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ผลผลิตระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปลากระโห้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป