ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการ การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแสด

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการ การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแสด

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการ การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแสด