การประชุมเสวนา “เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดเทอม”

การประชุมเสวนา “เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดเทอม”

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เดินทางเข้าร่วมประชุมเสวนาหัวข้อเรื่อง “ เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดเทอม” ในการประชุมเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม ๑๑๓ ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี การจัดประชุมเสวนาในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงข้อปฏิบัติและนโยบายมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) ในสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงการเปิดภาคเรียนแรก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีนโยบายในการปฏิบัติของผู้ที่มาติดต่อราชการ ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ่านจุดคัดกรองทางเข้าวิทยาลัยฯ ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ