ประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการส่งเสริมบุคลากรครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense

ประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการส่งเสริมบุคลากรครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และนายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการส่งเสริมบุคลากรครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense ผ่าการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล ระบบ Microsoft Team ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ต่อไป