ประกาศ การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์เนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น