รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๓

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการป้องกันสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเห็นนักเรียน นักศึกษาทุกคน เติบโตเป็นคนดี สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ สอดส่อง เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดภายในสถานศึกษา