แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าศึกษาดูงาน และร่วมโครงการอุบลเซอร์วิสรวมใจบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์หนึ่งคนให้สามคนรับ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าศึกษาดูงาน และร่วมโครงการอุบลเซอร์วิสรวมใจบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์หนึ่งคนให้สามคนรับ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายหลักชัย เล็กเมฆา และนายวราวุฒิ วงศ์ชาลี ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าศึกษาดูงาน และร่วมโครงการอุบลเซอร์วิสรวมใจบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์หนึ่งคนให้สามคนรับ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส ๑๙๙๗ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส ๑๙๙๗ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแนะแนวการฝึกงานให้แก่นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล