วท.อุบลฯ และวท.พิบูลมังสาหาร ให้การต้อนรับมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation)

วท.อุบลฯ และวท.พิบูลมังสาหาร ให้การต้อนรับมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation)

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนายซีเวิร์ธ ลาร์ซัน ประธานมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน นางชนิกา เหมะพรรณ์ รองประธานมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน และคณะ ในโอกาสที่ได้เข้าพบปะนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษาสร้างฝัน โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายธงรบ เวฬุบับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัวแสด