การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ (Open House)” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ (Open House)” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ (Open House)” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ (Open House)” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ_Open_House
#PRวทอุบลฯ