รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทรัพยากร ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางดาราวรรณ รอดสิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร นางมลีทอง จารุพงษ์ หัวหน้างานการเงิน นางทิพากร แต้ศิริเวชช์ หัวหน้างานบัญชี นายธีรเดช ทิมา หัวหน้างานพัสดุ นายสวัสดิ์ ธงไชย หัวหน้างานทะเบียน นายวันชัย นิยมวงศ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายเกียรติพล บุญหล่อ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนางสุพรรษา หิมะคุณ เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานในฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานในทุกด้านต่อไป