โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ ๓ สี กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ ๓ สี กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือป่าดงเปือย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญเป็นผู้มีระเบียบวินัย เกิดความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเพื่อให้ลุกเสือวิสามัญมีการพัฒนาทางด้านร่างกานและจิตใจ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด รวมไปถึงเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา