ถอดบทเรียนและวิธีปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ถอดบทเรียนและวิธีปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้การต้อนรับและอนุเคราะห์ข้อมูลแก่ ดร. จิตตวดี ทองทั่ว ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ในการลงพื้นที่ถอดบทเรียนและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อนำรูปแบบร่วมนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การออกแบบ Modelในการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี” ในระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป