การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา –

เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562